1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron „umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób korzystających z usług klubu.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie także dla osób korzystających z usług klubu na podstawie zakupu jednorazowych biletów wstępu do klubu, nie będących członkami klubu.

2.Członkostwo

 1. Członkiem klubu Platinum może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać członkiem klubu za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Podstawą członkostwa w klubie Platinum jest umowa członkowska oraz respektowanie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 5. Wstęp do klubu następuje po okazaniu ważnej karty członkowskiej w recepcji klubu i pozostawienie jej lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku utraty karty i oczekiwania na nową) na czas korzystania z usług klubu.
 6. Członkowie klubu Platinum będą również identyfikowani przy pomocy zdjęcia zeskanowanego z dokumentu tożsamości przez obsługę klubu. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest wyrażenie zgody na wykonanie skanowania.
 7. Karta klubowa uprawnia do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do użytku publicznego.
 8. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy członkowskiej bez podania przyczyny.
 9. Opłata za korzystanie z usług klubu jest pobierana „z góry” przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotom ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług klubu Platinum. Opłata nie podlega także zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie klubu, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie stosowania się do zaleceń obsługi klubu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń.
 10. Karty studenckie przeznaczone są dla osób do 26 roku życia posiadających ważną legitymację studencką lub dla młodzieży do lat 19 z ważną legitymacją szkolną.
 11. Członkowie klubu są zobowiązani do nie zakłócania spokoju i porządku w klubie oraz nie utrudniania innym członkom możliwości korzystania z usług klubu. Członkowie klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie klubu a także za szkodę w mieniu klubu.
 12. Członkowie klubu zobowiązani są do pozostawienia po sobie ładu, porządku oraz korzystania z ręcznika w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń.
 13. Członek klubu zobowiązany jest po zakończeniu ćwiczenia do odłożenia sprzętu w przeznaczonym do tego miejscu.
 14. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i strój sportowy.
 15. Klub Platinum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu.
 16. Rzeczy wartościowe członek klubu wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków klubu.
 17. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzający i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 18. Członkiem klubu jest osoba, która złożyła zgodnie z prawdą oświadczenia o tym, że jest dobrego stanu zdrowia, nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń znajdujących się w klubie.
 19. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.

3.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji klubu.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.